ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 12/04/2012

Προκηρύξεις 43 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ
Προκηρύξεις 43 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ

Προκηρύξεις για την πλήρωση 43 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση σαράντα τριών (43) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τους μήνες Απρίλιο, και Μάιο 2012.
Όσον αφορά στις θέσεις με καταληκτική ημερομηνία τον Απρίλιο, οι ημερομηνίες είναι 25 και 30, ενώ για το Μάιο στις 25 αντίστοιχα.
1.

    Αναλυτικότερα , όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2012 , προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP ) , Μονάδα Ε.2 .
    Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συνεργασίας – Europe Aid (DEVCO ) , Μονάδες A.2 , C.2 , και E.3 (αναδημοσίευση) .
    Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN ) , Μονάδες Α.1 , Β.2 και Β.4 .
    Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC ), Μονάδα Η.04 (παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων από τις 15/02/2012) .
    Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST ) , Μονάδες A.1 και C.3 .
    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας (RTD) , Μονάδα C.6 .

2. Όσον αφορά στην 30η Απριλίου 2012 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

    Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN) , Μονάδες, L.5 και G.3 .

    Μία θέση στην Eurostat (ESTAT) , Μονάδα G.6 .
    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας (RTD ) , Μονάδα Κ.6-001 .

3. Τέλος, σχετικά με την 25η Μάιου 2012 προκηρύσσονται οι εξής θέσεις :

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG) , Μονάδα Β.3 .

    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συνεργασίας – Europe Aid (DEVCO ) ,Μονάδα Ε.4 .
    Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN ) , Μονάδες Α.2 και L.1 .
    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG ) , Μονάδα Α.1 .
    Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης , Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης (EMPL), Μονάδες Β.2 , Β.4 , C.1 .
    Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας (ENTR ) , Μονάδες G.4 Stel A και GP.4 Stel B .
    Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV ) , Μονάδες Α.2 , και D.3 .
    Μία θέση στην Eurostat (ESTAT) , Μονάδα F.3 .
    Τρεις θέσεις στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC ) , Μονάδες G.04 , I.01 και IHCP .
    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς & Υπηρεσιών (MARKT ) , Μονάδα F.2 .
    Τέσσερις θέσεις στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF ) , Μονάδες A.4 , A.2 , B.3 bu , και B.3 de .
    Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας (RTD ), Μονάδες Β.5 , και Ε.4 .
    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO ) , Μονάδα C.2 .

    Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Υγείας & Καταναλωτών (SANCO ) , Μονάδες D.2 , E.3 , και G.2.
    Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD ) , Μονάδα B.5 .

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.
Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε μορφή word ή pdf, και το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Δ/νση ή Υπηρεσία, Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη χωριστών βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Τέλος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.
Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).
Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.
Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η εμπρόθεσμη αποστολή του παραπάνω διαβιβαστικού, θα πρέπει να αποστέλλεται εμπρόθεσμα η σχετική αίτηση των υποψηφίων προς την υπηρεσία, με την σφραγίδα πρωτοκόλλησης, χωρίς βέβαια να αναβάλλεται η εκ των υστέρων αποστολή του διαβιβαστικού.
Η διαβίβαση των αιτήσεων από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες δεν συνεπάγεται δέσμευση των κυβερνήσεων έναντι των ευρωπαϊκών οργάνων ή του ενδιαφερομένου.
Εφόσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ότι περαιτέρω δέχεται να αποσπαστεί και ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.
Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Τέλος σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :http:/www.ydmed.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις.
Η υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Συνημμένα: Αποστέλλεται/αναρτάται στον ανωτέρω αναφερόμενο ιστότοπο συμπιεσμένος φάκελος με τις προϋποθέσεις/προσόντα για την κάλυψη της κάθε θέσης.

Για περισσότερα   ΕΔΩ