ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 10/05/2012

Πρόσκληση ΓΓΝΓ
Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του «Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού»

Στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα μας για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989), αλλά και της ανάγκης ολοκληρωμένης και συντονισμένης πολιτικής στο πεδίο των δικαιωμάτων του παιδιού, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προωθεί την επανασύσταση του «Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού», που αποτελεί το θεσμικό φορέα που διασφαλίζει την κεντρική επίβλεψη της εφαρμογής της Σύμβασης.

Για το λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προωθεί τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου με προσωπικότητες εγνωσμένου επιστημονικού κύρους, την ενίσχυση της Επιτροπής με  γνωμοδοτικού χαρακτήρα Συμβουλευτικής Επιτροπής, αποτελούμενης εκπροσώπους μη κερδοσκοπικών φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και νέους επιστήμονες και φοιτητές των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας που επιθυμούν να συνεισφέρουν εθελοντικά ή να ασκήσουν την πρακτική τους, υποβοηθώντας το έργο του Παρατηρητηρίου.

Γιά λεπτομέρεις  ΕΔΩ