ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 21/08/2012

ΕΛΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης
Πρόσληψη 29 ατόμων
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού  είκοσι εννέα  (29) ατόμων πλήρους απασχόλησης (22  ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και  7 ειδικότητας
ΔΕ Διανομέων),  χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών  Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.
που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης. 

Η προθεσμία αιτήσεων ξεκινάει 24-08-2012 και λήγει 03-09-2012.

Πληροφορίες ΕΔΩ