ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 17/09/2012

Πρόσληψη 78 ατόμων
Υπουργείο Παιδείας

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού 78 ατόμων για οδηγούς και συνοδούς σχολικών λεωφορείων γαι ΣΜΕΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   ΣΟΧ 1/2012
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ,τριάντα  (36) άτομα Δ.Ε. ειδικότητας Οδηγών σχολ. λεωφορείων και σαράντα δύο (42) άτομα Δ.Ε.
ειδικότητας Συνοδών πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2013
για τις ακόλουθες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει:

Για  περισσότερα  ΕΔΩ