ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 27/09/2012

Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης
Στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων Θεσσαλονίκης»
Σας αποστέλλουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1.   Το Π.Δ, 345/2000 «Διατάξεις που αφορούν στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων» (Α'298), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 317/2001 (Α'212).
2.   Την υπ. αριθ. 4Π5/πιν.2/14/2001/12-02-2001 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ
3.   Την υπ. αρίθ. 4115Λπν.2/15/2001/11-04-2ΟΟ1 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ
4.   Την υπ. αριθ. 4115/πιν.2/20/2003/3 0-06-2003 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ
5.   Την υπ. αριθ. 4124,1 ]/15/27-05-2005 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ/ΔΟΝ
6.   Την υπ. αριθ. 4352.5/03/06/17-05-2006 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΣΕΚ
7.   Την υπ. αριθ. 4352,5/04/06/15-05-2000 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΣΕΚ
8.   Την ανάγκη  ουσιαστικής ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και ποσοτικής διεύρυνσης των διενεργούμενων επιθεωρήσεων από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων Θεσσαλονίκης.
Προσκαλούμε
Όσους προσοντούχους μηχανικούς εμπίπτουν σε κάποια από τις ειδικότητες του Πίνακα 1 και ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) Θεσσαλονίκης, όπως καταθέσουν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/Γραφείο ΤΚΕΠ σχετική αίτηση με επισυναπτόμενα: α) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, β) βιογραφικό σημείωμα, γ) επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και δ) πρόσφατη βεβαίωση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (για τα μέλη του TEE).
Έργο των μελών του κλιμακίου, ανάλογα με τα προσόντα τους, είναι η κατά είδος διενέργεια επιθεωρήσεων στα πλοία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΤΚΕΠ Θεσσαλονίκης, συμφωνά μ6 τα οριζόμενα στο ΠΔ 345/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αποζημίωση των
επιθεωρητών καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις περί «Καθορισμού αποζημιώσεων και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων».

Πίνακας 1. Απαιτούμενες ειδικότητες
•     Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί μέλη του TEE
•     Διπλωματούχοι Ναυπηγοί - Μηχανολόγοι Μηχανικοί μέλη του TEE
•     Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί μέλη του TEE
•     Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μέλη του TEE
•    Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μέλη του TEE
•     Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ μέλη του TEE
•    Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί μέλη του TEE
•    Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί μέλη του TEE
•    Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί
•    Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
•    Τεχνολόγοι Ναυπηγοί Μηχανικοί
•    Τεχνολόγοι Ηλεκτρονικοί
Επισημαίνεται ότι οι επιθεωρητές ΤΚΕΠ δεν θα πρέπει να απασχολούνται ή να αναλαμβάνουν εργασίες - επιθεωρήσεις για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανισμών (Νηογνωμόνων). Επίσης δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε τομείς αντίστοιχους προς τις διενεργούμενες από αυτούς επιθεωρήσεις.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Κατά την επιλογή των μελών θα συνεκτιμηθούν οι τίτλοι σπουδών καθώς και η εργασιακή εμπειρία, ιδιαίτερα σε τομείς συναφείς με τη ναυτιλία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γρ. TKEΠ στα τηλέφωνα 2313.325.882 και 2313.325.884.                            


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr