ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 28/09/2012

ΔΕΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει τις θέσεις εργασίας, με σύμβαση  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που εδρεύει στην Αθήνα.Οι ειδικότητες που αφορούν τις θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ είναι οι παρακάτω
 ΠΕ Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ

ΤΕ Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ

ΔΕ Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων

ΔΕ Χειριστών Η/Υ

ΥΕ κλητήρων

ΥΕ Τραπεζοκόμων

ΥΕ Εργατών/τριών

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 105-107, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού υπόψιν κας. Μίχου Παρασκευής ή κας. Γρέντζιου Ιωάννας ή κας Μπαρτσώκα Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210-8206326, 210-8206305 και 210 8206115).

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΔΩ


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr