ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 02/10/2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΛΤΑ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Τα ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν τις προσλήψεις προσωπικόυ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, δέκα επτά (17) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών,
πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Καταστήματα ΕΛΤΑ, Σπάτων, Αερολιμένα
Αθήνας, Νέας Μάκρης, Ραφήνας,Αυλώνα, Ωρωπού, Καπανδριτίου, Κορωπίου, Αναβύσσου, Λαυρίου, Κερατέας, Μαρκοπούλου και
Παιανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
• Ηλικία : Οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
• Απαιτούμενα προσόντα:
1. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωμα ΙΕΚ οποιαδήποτε ειδικότητας του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
ή Πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ, ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου,
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την
υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 28-09-2012 έως και 08-10-2012 στην ακόλουθη Διεύθυνση:
ΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Προσλήψεων
Απελλού 1
101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 59 / 2012)
( τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353229 και 3353487)
Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες
αναφέρονται λεπτομερώς στην 112/1222/311.31/17-09-2012 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)”
με σήμανση έκδοσης “21-03-2012” το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά
και την κατάταξη, καθώς επίσης και το ειδικό παράρτημα απόδειξης γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης “09-07-2012”.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) .

 Η προθεσμία αιτήσεων ξεκινάει 28-09-2012 και λήγει 08-10-2012


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr