ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 02/10/2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
27 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Δήμος Δέλτα ανακοινώνει τις θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δέλτα που εδρεύει στην Σίνδο – Θεσσαλονίκης, Νικολάου Πλαστήρα 13, Τ.Κ 57400.Οι θέσεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 θέση

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Φορτηγών 5 θέσεις

ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή (τύπου JCB) 1 θέση

ΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτρολόγων) 1 θέση

ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας 19 θέσεις

Οι θέσεις είναι με συμβάσεις εργασίας 8 μηνων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δέλτα, Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ. 57400, Σίνδος, υπόψιν κας Χριστοπούλου Αλεξίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2310 797411). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr