ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 02/10/2012

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Δήμος Πειραία ανακοινωνει 60 θέσεις , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παιδικών  σταθμών του Δήµου Πειραιά.Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:
ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2 θέσεις

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 16 θέσεις

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  9 θέσεις

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 8 θέσεις

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 7 θέσεις

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ18 θέσεις

Η Διάρκεια των συμβάσεων για τις θέσεις θα είναι εως της 31-7-2013

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις εργασίας καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίαςστην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, ραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12 υπόψιν κας Γκόγκου Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 210 4194249-50), από 03/10/2012 έως και 12/10/2012. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr