ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 03/10/2012

ΟΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μηνών), συνολικά σαράντα πέντε ( 45 ) ατόμων για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα:

ΟΔΗΓΟΙ  5 προσλήψεις

ΤΕΧΝΙΤΕΣ 7 προσλήψεις

ΕΠΟΠΤΕΣ 3 προσλήψεις

ΕΡΓΑΤΕΣ 30 προσλήψεις

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία),με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας
που τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.
4. Να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα της ειδικότητας.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800). Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνει έως την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14.00 μ.μ.


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr