ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 10/10/2012

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Πρόσληψη 8 ατόμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Θηβαίων , που εδρεύει στη Θήβα Ν. Βοιωτίας,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Για περισσότερα  ΕΔΩ