ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 18/10/2012

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δ. Βόλου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Η Κοινωφελής επιχείρηση  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου,  ύστερα από την υπ`αριθμ. 144/3-10-12 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και την υπ` αριθμ  18582/212551 απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 206 παρ. 1 του Ν. 3854/07 και του αρ. 14 του Ν. 2190/94 , ζητά για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών να απασχολήσει  προσωπικό με σύμβαση  εργασίας ορισμένου χρόνου  με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας  2 μηνών , χωρίς τη δυνατότητα επαναπρόσληψης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, σύμφωνα  με τις εκπαιδευτικές ανάγκες  του  ακαδημαϊκού έτους  2012-2013   του ΔΙΕΚ,  τις εξής  ειδικότητες:
1 Αρχικτέκτονα  ΠΕ
1 Πολιτικό  Μηχανικό ΠΕ
1 Τουριστικών  Επαγγελμάτων ΤΕ
1 Γεωπόνο  ΠΕ- Τεχνολόγο Τροφίμων
1 Ιστορικό Ελληνικού Πολιτισμού ΠΕ
2 Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ
1 Γερμανικής Φιλολογίας ΠΕ
1 Γαλλικής Φιλολογίας ΠΕ
1 Πληροφορικής ΤΕ
1 Οικονομολόγο  ΠΕ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει να καταθέσουν  στο  κτίριο  του  Ι.Ε.Κ  Δήμου  Βόλου  (Ρ. Φεραίου 1 &  Χείρωνος)   /   έως   22/10/12  τα εξής δικαιολογητικά:
* Αίτηση ( συμπληρώνεται στην υπηρεσία )
* Επικυρωμένη  φωτοτυπία ταυτότητας
* Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
* Βεβαίωση  ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται  το είδος και η χρονική διάρκεια της  διδακτικής εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα)  Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή μιας τουλάχιστον σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών.
*Βεβαίωση   οικείου Δήμου  μόνιμης κατοικίας
* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για την απόδειξη  πολυτεκνείας ή ύπαρξης ανήλικων τέκνων)
Από τα παραπάνω, απαραίτητο τυπικό  προσόν  θεωρείται   ο αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών. Τα υπόλοιπα προσόντα βαθμολογούνται, εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις. Η μόνιμη κατοικία δεν συνιστά απαραίτητο τυπικό  προσόν, αλλά κριτήριο προτίμησης. H απόδειξη  γνησιότητας των προσκομιζόμενων   δικαιολογητικών  γίνεται βάσει του σχετικού πλαισίου  του ΑΣΕΠ.  Κατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται  στους ενδιαφερόμενους  άσκηση  ένστασης  μέσα σε προθεσμία  10  ημερών ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  η οποία αρχίζει από  την επομένη  μέρα της ανάρτησης τους. 

Ο   Πρόεδρος  του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
 Βασίλειος  Κοντορίζος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ