ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 12/11/2012

ΔΕΗ-ΑΗΣ Αθερινόλακκου
Θέσεις εργασίας 8 ατόμων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ)
 
Ο  ΑΗΣ  Αθερινόλακκου  ανακοινώνει  την  πρόσληψη  έκτακτου  ημερομίσθιου  ανειδίκευτου
προσωπικού (εργατών)  με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου  χρόνου (60  ημερομίσθια)
συνολικά  οκτώ (8)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχιακών  ή  παροδικών  αναγκών  του
Σταθμού.  
Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  καλύψουν  τις  παραπάνω  θέσεις  να
υποβάλουν  από 12/11/2012  μέχρι 21/11/2012  και  ώρα 08:00  έως 13:00  στη
Γραμματεία  του  Κλάδου  ΑΗΣ  Αθερινόλακκου,  την  ειδική  έντυπη  Αίτηση -  Υπεύθυνη
Δήλωση η οποία διανέμεται από την γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Αίτηση

Ανακοίνωση