ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 12/11/2012

ΔΕΗ-ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου
Θέσεις εργασίας 5 ατόμων
 
  
                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
             ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΕΣ)       
 
 
Ο  ΑΗΣ  Κερατέας –  Λαυρίου  ενδιαφέρεται  για  την  πρόσληψη  πέντε (5)  εκτάκτων  ημερομίσθιων
ανειδίκευτων εργατών , με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) , για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού . 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν
μέχρι 20/11/2012 και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, την ειδική έντυπη
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ,η οποία και διανέμεται από τη Γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας
συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους

Αίτηση

Ανακοίνωση