ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 04/01/2013

Δήμος Ζωγράφου
Πρόσληψη 17 ατόμων

Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ2/ 2012 για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου, για τους Παιδικούς/ Βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αρ.ΣΟΧ 2/2012
για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 04/01/2013 έως ΚΑΙ 14/01/2013

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ