ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 10/01/2013

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
πρόσληψη (30) ατόμων

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας
δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών , συνολικού
αριθμού τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων  αναγκών του Δήμου Λαμιέων

Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ