ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 01/02/2013

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου (4 θέσεις εργασίας) για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ειδικού Λογαριασμού Π.Κ.αρ.πρ.343/31-01-2013

Ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), συνολικά έξι (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Οι συμβάσεις θα γίνουν στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος "Φύλαξη χώρων Πανεπιστημιουπόλεων Ηρακλείου - Ρεθύμνου". Παρακάτω μπορείτε να δείτε την αναλυτική διακήρυξη, το παράρτημα με οδηγίες και το έντυπο της αίτησης για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, Τρίτη 12-02-2013.

Αναλυτική διακήρυξη

Έντυπο αίτησης

Περισσότερα ΕΔΩ