ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 09/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Προκήρυξη για την πρόσληψη Χειριστών Λειτουργίας Βορρά (Κωδ.ΧΛΒ2)

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην
Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Χειριστές Λειτουργίας για την κάλυψη θέσεων
εργασίας  στο Βιομηχανικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΡΡΑ (ΧΛΒ2)

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις
Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β ?
κύκλου), οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή
Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών.
Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
πρόσληψης.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Προκήρυξη για την πρόσληψη Χειριστών Λειτουργίας Βορρά (Κωδ.ΧΛΒ2)

(Πατήστε εδώ για την σχετική προκήρυξη).


(Πατήστε εδώ για το σχετικό έντυπο αίτησης).