ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 01/05/2013

ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ
 ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ‘ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ’

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ”, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει τη φιλοσοφία του, στο πεδίο της απασχόλησης προσωπικού υιοθετεί την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Βέβαια, εκτός από την πιστοποίηση της επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων, ως κριτήρια λαμβάνονται υπόψη το προσωπικό ήθος και οι αξίες των υποψηφίων.

Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (επιλόχεια διαταραχή), η προεπιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:


Ψυχίατρος
 

Απαραίτητα Προσόντα
1.    Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
2.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
3.    Γνώση χρήσης Η/Υ.
4.    Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικών).

Επιθυμητά Προσόντα

1.    Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο.
2.    Εργασιακή εμπειρία σε συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο.


Μαία / ευτής
 

Απαραίτητα Προσόντα
1.    Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
2.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
3.    Γνώση χρήσης Η/Υ.
4.    Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικών).

Επιθυμητά Προσόντα

1.    Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο.
2.    Εργασιακή εμπειρία σε συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα αναλυτικά βιογραφικά τους σημειώματα  συνοδευόμενα από σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/1986 με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fainareti.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Γορδίου 1 και 2ας Μαΐου 14, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, 17121.
Η αξιολόγηση των βιογραφικών θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα επιλεγούν, μετά τη διαδικασία της προεπιλογής των αιτήσεων με βάση τα τυπικά προσόντα, την προϋπηρεσία και την συνάφεια των προτέρων αντικειμένων εργασίας, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και κατάθεση των λοιπών δικαιολογητικών, πριν την τελική αξιολόγηση.

Για την εταιρεία

Η πρόεδρος του Δ.Σ.


Μαρία Δάγλα

Για περισότερα  ΕΔΩ