ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 28/12/2013

ΔΕΔΔΗΕ
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΔΝ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών των
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ), που εδρεύουν στο
Ηράκλειο Κρήτης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 30/12/2013 έως και 08/01/2014

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2013

Παράρτημα

'Εντυπο Αίτησης